• تلفن: 63417000 21 98+
  • info@ikec.ir
در ارتباط باشید:

ارائه راهکارهای مد‏یریت ارتباط با مشتریان (CRM Solutions)

مدیریت ارتباط با مشتریان ( Customer relationship management(CRM) )راهکاری جامع و مبتنی بر مکانیزه کردن فعالیت های سازمانی نظیر فرآیندهای فروش ، خدمات  و بازاریابی است . CRM با هدف افزایش رضایت مشتری و افزایش فروش به تحلیل و مدیریت تعامل بین شرکت و مشتری می پردازند.