• تلفن: 63417000 21 98+
  • info@ikec.ir
در ارتباط باشید:

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

علی ذاکر زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

نوشین طریقی

رئیس هیئت مدیره

علی کشاورز باحقیقت