• تلفن: 63417000 21 98+
  • info@ikec.ir
در ارتباط باشید:

نائب رئیس هیئت مدیره

علی ذاکر زاده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

علی رضا پورسهراب

رئیس هیئت مدیره

علی کشاورز باحقیقت