• تلفن: 63417000 21 98+
  • info@ikec.ir
در ارتباط باشید:

سرویس ابری خودرویی(Cloud)

در دهه های اخیر خودروی متصل (Connected Car)در حوزه های آکادمیک و صنایع خودروسازی بسیار محبوب و مورد توجه واقع شده است. تحقیقات بسیاری به منظور بهره برداری از سرویس های مختلف صورت گرفته است تا ارتباطات خودرویی را فراهم کنند. انواع ارتباطات خودرو متصل ، خودرو با خودرو (vehicle to vehicle(v2v)) ،خودرو با زیرساخت(vehicle to Infrastructure (v2I))، (vehicle to pedestrian)v2p ، (vehicle to cloud)v2C  و  (vehicle to everything)v2x می باشند.

 راه حل های خودرو متصل مبتنی بر شبکه ابری شرکت تجارت الکترونیک ایران خودرو باجمع آوری ، پردازش و آنالیز داده ها ی Real-Time ، انواع سرویس های دیجیتال را برای مشتریان خود فراهم می کند.