سیستم خودروی متصل Connected Vehicle

در سالهای اخیر تغییر تکنولوژی در تولید خودرو همزمان با تغییر در حوزه مکانیکال , الکترونیک، با بکار گیری سیستمهای کنترل خودرو، مفهوم تازه ای با عنوان خودروهای متصل را در این صنعت بوجود آورده است. سمپزیوم برگزار شده در سال ۲۰۱۳ در شهر شیکاگو این ترم جدید را با استانداردهای تازه ای تعریف و هم اکنون خودرو سازان برتر دنیا در حال رقابت در بکارگیری این فناوری بعنوان یک مزیت رقابتی برتر و های تک می باشند.